board of directors

• Cho Namsoo
• Tsukishiro Nobuaki
• Park Kiok
• Shimata Masao
• Sakamoto Hikaru
• Takechi Yukako
• Fukuzawa Makito
• Hong Seokpyo